ابراز ژن‌های بیماری‌زا و انتقال ژن

پردازش T-DNAو انتقال آن از آگروباکتریوم به به سلول گیاهی، با فعالیت ژن­های vir تنظیم می­شود. فعالیت ژن­های بیماری­زایی، با ترکیبات فنلی القا شده توسط زخم مثل acetosyringone و مولکول­های مرتبط به آن، القا می­شود. به هر حال، شاید دانشمندانی بخواهند سطح القای ژن­های vir را بالاتر از میزانی که توسط عصاره گیاهی صورت می­گیرد، ببرند. چندین گروه چند جهش­یافته­های virA و virG را شناسایی کرده­اند که به طور دائمی و در غیاب ترکیبات القا­کننده فنلی عمل می­کنند. جهش­یافته دائمی virA توسط چند گروه تعیین خصوصیت شده است اما تاکید بیشتری روی جهش­یافته مستقل از القا­کننده virG بوده است، شاید به خاطر اینکه عمل virGدر پایین دست virA قرار گرفته است.

مطالعات ژنتیکی گسترده­ای منجر به شناسایی تعداد زیادی جهش­یافته شده که در غیاب ترکیبات القا­کننده فنلی، فعال شدن پروتئین VirG در آنها صورت می­گیرد. این پروتئین­های تغییریافته دارای جهش­های مختلفی هستند که یا آسپاراژین موقعیت 54 با اسید آسپارتیک جایگزین شده (virGN54D) یا ایزولوسین موقعیت 106 به لوسین تغییر یافته است (virGI106L). هر دوی این پروتئین­های جهش­یافته، خصوصاً زمانی که از روی یک پلاسمید با "تعداد نسخه­های زیاد"[1] ابراز شوند، سطح بالای ابراز ژن­های vir را تحریک می­کنند. در آزمون انتقال ژن موقت به توتون و ذرت، سویه­های دارای جهش­یافته virGN54D نسبت به سویه­هایی که ژن virGطبیعی را رمز می­کنند، سطح انتقال ژن بالاتری نشان می­دهند. همچنین وقتی آلل virGN54Dرا به پلاسمیدی با تعداد نسخه­های زیاد منتقل کنند، اثر آن بیشتر خواهد شد. حضور این ژن جهش­یافته در آگروباکتریوم، انتقال ژن موقت را در برنج و سویا، دو تا هفت برابر افزایش می­دهد.

چندین آزمایشگاه اثر تعداد نسخه­های اضافی ژن virG طبیعی را بر القا ژن­های virو انتقال ژن به گیاه بررسی کرده­اند. Rogowsky و همکارانش نشان دادند که نسخه­های اضافی virG نوع nopaline باعث افزایش ابراز ژن­های vir می­شود. Liu و همکارانش نیز نشان دادند که تعدد نسخه­های virG، الگوی پاسخ به pH را در القا ژن­های vir تغییر می­دهد. در حالت عادی، القای ژن­های vir در pH خنثی و قلیایی و در محیط­های غنی، بسیار پایین بوده ولی نسخه­های اضافی ژن virGباعث القای قابل توجهی در محیط­های غنی حتی در pH 5/8 می­شود. نسخه­های اضافی virGهمچنین فراوانی انتقال ژن موقت در بافت­های برنج، کرفس و هویج را می­افزاید.

بر اساس نتایج فوق، شاید این طور به نظر رسد که افزایش تعداد نسخه­های virA و virG یا کاهش وابستگی ابراز پروتئین­ها به القا­کننده­های فنلی، کارآیی انتقال سویه­های حاصل را افزایش خواهد داد. اما احتمالاً این موضوع پیچیده­تر از این است. Belanger و همکارانش اعلام کردند که شاید ژن­های virA در زمینه ژنتیکی خاصی بهتر عمل کنند و Krishnamohan و همکارانش نشان دادند که شاید پلاسمید Ti در مسیر ترکیب بهینه virA، virG و جعبه­های vir تکامل یافته باشد. همان طور که در بالا ذکر شد، پلاسمید Ti نوع  pTiBo542در زمینه کروموزومی C58 توان بیماری­زایی بیشتری در برخی گونه­های بقولات دارد و این موضوع احتمالاً به خاطر دخالت ژن virG بوده، اما در زمینه کروموزومی Bo542 این طور نیست. نتایج حاصل از تحقیقات نویسنده این مقاله حاکی از آن است که القا ژن­های vir و تولید رشته T احتمالاً همبستگی خوبی با کارآیی سویه­های خاص آگروباکتریوم ندارد. A. tumefaciens A277 که دارای پلاسمید Ti نوع pTiBo542 در زمینه کروموزومی C58 می­باشد، نسبت به سویه­های A348 و A208 که به ترتیب دارای پلاسمیدهای Ti نوع pTiA6 و pTiT37 در همان زمینه کروموزومی هستند، به طور قابل ملاحظه­ای بیماری­زایی بیشتری دارد. اما القای ژن­های vir با مواد مترشحه گیاهی و تولید رشتهT در A. tumefaciens A208 بالاترین مقدار را دارد. این داده­ها حاکی از آن است که افزایش القای ژن­های vir و ساخت رشته T، لزوماً نشانگر خوبی برای کارآیی انتقال ژن نمی­باشد.


[1] High-copy-number

/ 2 نظر / 61 بازدید
فرزانگان

وبلاگ شما در آدرس bcf.mihanblog.com به عنوان لينک اضافه شد.

راهداری

سلام امیدوارم که خوب باشید مطالبتون مفید بود بام اگر خواستید ادرس من را هم لینک کنید تا همچنان رابطه مون ادامه داشته باشه باتشکر محممد رضا راهداری