استفاده از روش جديدی در ژن درمانی به جای استفاده از ويروس

دانشمندان می گويند به شيوه موثرتری برای انجام ژن درمانی دست يافته اند که از خطرات شيوه های رايج فعلی مبراست.

دستکاری و اصلاح ژن های انسان امکان بالقوه زيادی برای معالجه يا درمان بسياری از بيماری ها فراهم می کند.

اما شيوه های فعلی که در آنها برای رساندن ژن های اصلاح شده به بافت های مورد معالجه از ويروس استفاده می شود هميشه ايمن نيست و به نظر می رسد ساير شيوه ها نيز به خوبی عمل نمی کند.

اما آخرين تکنيکی که دانشمندان "امپريال کالج لندن" و "شورای تحقيقات پزشکی" در بريتانيا ابداع کرده اند بدون استفاده از ويروس، ژن های اصلاح شده را به بافت های مورد نظر می رساند و به نظر می رسد که اين روش موثر باشد.

اين شيوه به کمک ترکيبی از حباب های ميکروسکوپی و امواج مافوق صوت اجرا می شود.

اين شيوه تاکنون روی ماهيچه های استخوانی بدن موش آزمايش شده است، اما اميد می رود در نهايت برای معالجه آتروفی (ضعف) عضلانی کودکان که باعث تحليل رفتن ماهيچه ها می شود نيز موثر افتد.

حباب های ريز
استفاده از حباب های ميکروسکوپی، تکنيک رايجی برای انجام "سونوگرافی" از اعضای بدن نظير کبد است. اين شيوه کاملا ايمن و موثر است.

حباب های ميکروسکوپی، حباب های بسيار ريز گازی (در حد سه هزارم ميليمتر) هستند که برای تقويت علائم مافوق صوت از طريق رگ تزريق می شوند.

اما شواهد همچنين نشان می دهد که وقتی اين حباب ها در معرض امواج مافوق صوت قرار می گيرند می ترکند و منافذی در سطح سلول که راه را برای ورود "دی.ان.ای" می گشايد ايجاد می کنند. دی.ان.ای حاوی ژن های اصلاح شده است.

اين پديده به پژوهشگران امکان می دهد برای ژن درمانی از آن استفاده کنند. آنها حباب های ميکروسکوپی را با دی.ان.ای اصلاح شده مخلوط و آن را به داخل سلول های ماهيچه موش تزريق می کنند.

سپس سلول های ماهيچه در معرض امواج مافوق صوت قرار داده می شود تا دی.ان.ای اصلاح شده جذب آن شود.

ثابت شده است که اين شيوه 10 بار موثرتر از شيوه های متعارف است. به علاوه اين شيوه آسيب کمتری به بافت های بدن می رساند.

منادی آينده ای درخشان
درحال حاضر، در اکثر شيوه های ژن درمانی برای رساندن ژن های اصلاح شده به سلول مورد نظر از ويروس استفاده می شود.

با اين حال، اين شيوه می تواند به عفونت بافت های ديگر منجر و باعث تحريک واکنش خطرناکی از سوی سيستم دفاعی بدن شود.

دکتر مارتين بلوملی که در اين مطالعه شرکت داشته است گفت: "به نظر می رسد يافته های ما نويد دهنده شيوه بی خطر بديع و موثری برای انتقال ژن به سلول های مورد نظر باشد."

وی افزود: "ژن درمانی منادی آينده ای درخشان برای معالجه و سرانجام پيشگيری از بيماری های جدی است، اما هنوز به عنوان يک ابزار کلينيکی در مرحله ابتدايی است."

وی گفت اکنون لازم است اين شيوه بهبود يابد و تاثير احتمالی آن برای بيماری هايی مانند آتروفی عضلانی، سرطان يا بيماری های قلبی ارزيابی شود.

/ 0 نظر / 5 بازدید